ICT

Het gebruik van ICT In ons onderwijs moet er vooral een zijn van ondersteuning in het leerproces; het is geen doel op zich. Daarnaast willen we de kinderen ICT-vaardigheden meegeven die ze nodig hebben in de toekomst.
ICT in ons onderwijs willen we gebruiken om kinderen algemene kennis van en vertrouwdheid met computers te laten verwerven als voorbereiding op hun toekomstige rol in de maatschappij. Hoe werkt ICT en wat kun je ermee doen? Daarnaast kan ICT het onderwijs- en leerproces helpen verbeteren en een educatieve meerwaarde bieden: het leren met behulp van ICT (ICT als gereedschap tijdens het leerproces, werkstukken, verzamelen van informatie e.d.) en leren door middel van ICT (zoals tabletonderwijs). ICT wordt ingezet bij o.a. kinderen met dyslexie, zodat zij de teksten kunnen horen. Daarnaast werken alle kinderen met chroome books. Hiermee oefenen zij hun taal-, rekenvaardigheden, zoeken zij benodigde informatie e.d.

Engels

Wij geven vanaf groep 1 Engels op school. Voorheen was men van mening dat kinderen eerst de moedertaal goed moeten beheersen voordat het een vreemde taal kon leren. Inmiddels is dit achterhaalt. Kinderen die tweetalig worden opgevoed laten zien dat kinderen juist op jonge leeftijd goed in staat zijn om zich een tweede taal eigen te maken. Wij brengen daarom kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met Engels. Dit doen wij op een spelende wijze, zoals jonge kinderen leren. Met liedjes, gebaren, en spelletjes. Door de jaren heen leren zij steeds meer woordjes en zinnen. In de bovenbouw leren de kinderen de Engelse grammatica. Wij sluiten hiermee aan op wat er in het Voortgezet Onderwijs wordt aangeboden. Kinderen doorlopen hiermee een ononderbroken ontwikkelingslijn op het gebied van Engels.

Kanjertraining

Om kinderen te helpen om te leren gaan met verschillende sociale situaties, maken we op onze school gebruik van de Kanjertraining. Door als school één taal te spreken geeft dit duidelijkheid en rust bij de kinderen en is onze school een plek waar we samen in een veilige omgeving kunnen werken en spelen binnen duidelijke afspraken. Zo kunnen kinderen zich ook goed ontwikkelen. De afspraken zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

De Kanjertraining helpt kinderen positief over zichzelf en over anderen te leren denken en geeft hen handvatten in sociale situaties. Ons pestprotocol is gebaseerd op de Kanjertraining.

 A.d.h.v. kleuren petten worden kwaliteiten naar boven gehaald. De kleur van de pet symboliseert een bepaald gedrag:

  • zwarte pet (met de pestvogel) -> Jouw kwaliteit is leiderschap, jouw valkuil kan ‘de baas spelen’ zijn;
  • rode pet (met de aap) -> jouw kwaliteit is relativeren, lucht brengen in een situatie, jouw valkuil is dat je graag grappig gevonden wilt worden;
  • gele pet (met het konijn) -> jouw kwaliteit is observeren, registreren, analyseren, jouw valkuil is je terugtrekken/zielig doen;
  • witte pet (met de tijger) -> je zorgt goed voor jezelf en de ander, je durft jezelf te zijn.

Kinderen krijgen zicht op hun kwaliteiten en valkuilen en weten hoe zij hiermee om kunnen gaan zodat zij op een positieve wijze met zichzelf en anderen kunnen omgaan.

Talentontwikkeling

Elk kind heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. Dat wat je leuk vind, ontwikkel je ook met meer plezier. Op De Oase gaan we graag met kinderen  op zoek naar hun eigen talenten. Dit doen wij omdat we geloven dat kinderen meer zijn dan een opsomming van taal en rekenen. Voor elk kind is dit verschillend. Er zijn kinderen die het leuk vinden om zichzelf meer te ontwikkelen op het gebied van muziek, beeldende vorming, natuur, e.d. We ontdekken samen waar de talenten liggen en hoe je hiermee van betekenis kan zijn.