• Boven Geel
 • Boven Blauw
 • Boven Groen
 • Lijn Onder Groen
 • Lijn Onder Geel
 • Lijn Onder Blauw

Onderwijs

 

Uitgangspunten van ons onderwijs 
Bij het vormgeven van het onderwijs op onze school vormen de volgende uitgangspunten onze leidraad: 

 • We stimuleren de ontwikkeling van zelfstandig werken en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid hierin; 
 • Het onderwijs richt zich op een breed onderwijskundig aanbod met als basisvakken taal, lezen en rekenen gebaseerd op een zeer effectief instructiemodel (EDI);  
 • We willen kinderen sociale vaardigheden meegeven, zodat zij om kunnen gaan met verschillende sociale situaties; 
 • Het onderwijs moet een ononderbroken ontwikkelingsproces van kinderen waarborgen; 
 • Onze school wil continue blijven werken aan kwaliteitsbehoud en -verbetering.   

Met deze uitgangspunten bevorderen we onder meer de autonomie (zelfstandigheid) en gevoel van competentie (eigenwaarde en zelfvertrouwen) en welbevinden van kinderen. Daarnaast versterken we hiermee de relatie tussen kinderen onderling en tussen kind en leerkracht. Hierbij vinden we het heel belangrijk om ouders mee te nemen in het ontwikkelingsproces van hun kind.

 

Leerkrachtgestuurd onderwijs
We verzorgen effectief, doelgericht onderwijs en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De leerkracht heeft goed voor ogen aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Binnen deze kaders krijgen kinderen ruimte om aan doelen te werken die zij ook zelf mogen kiezen. Vervolgens maken kinderen een plan om dit doel te behalen. De leerkracht denkt als dit nodig is met hen mee. Als kinderen zichzelf doelen mogen stellen zijn ze op voorhand al veel meer gemotiveerd om deze doelen te gaan halen. Zo worden kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

 

Leerstofjaarklassensysteem en differentiatie
Daarop aansluitend geven wij onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.
Omdat we werken met een horizontaal rooster (de lessen rekenen en taal worden allemaal op hetzelfde moment in groep 3 t/m 8 aangeboden) kunnen kinderen op hun eigen niveau de instructie volgen. De leerkracht houdt in de les rekening met de verschillen tussen de kinderen door te differentiëren. Bijvoorbeeld door verlengde instructie te geven of extra uitdaging te bieden.
Onze leerkrachten behandelen niet alle kinderen gelijk, maar hanteren en evalueren bewust en doelgericht verschillende aanpakken. Zij bekijken (samen met het kind en ouder) wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

 

Expliciete directe instructie 
Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen, te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle kinderen. EDI is een wetenschappelijk bewezen instructiemodel waarmee kinderen op hun eigen niveau de les volgen. Door kwalitatief goede instructie en kinderen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, en neemt de leerwinst bij kinderen toe. 

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen deze uitdaging dagelijks van hun eigen leerkracht. Per kind wordt bekeken of het minder werk kan maken in een bepaalde les, zodat het tijd over heeft voor eigen uitdagend werk. De eigen leerkracht begeleidt de kinderen hierbij. Daarnaast hebben we een eigen plusklas in onze school. Elke maandagmiddag komen kinderen bij elkaar die naast de uitdaging in de klas, extra uitdaging en verdieping nodig hebben. Deze middag wordt begeleid door een hoogbegaafdheidsspecialist. Tijdens deze bijeenkomsten worden kinderen uitgedaagd om samen met gelijkgestemden a.d.h.v. opdrachten dieper te analyseren en te evalueren. Kinderen krijgen elke maandag een uitdagende opdracht mee die zij in hun klas kunnen uitwerken.

Ondersteuning

Nadat de leerkracht de basisinstructie heeft gegeven, krijgen de kinderen die dit nodig hebben in hun eigen klas en in kleine groepjes verlengde instructie. Het kan zijn dat een kind naast deze verlengde instructie nog een oefenmoment nodig heeft. Op De Oase zijn onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners aanwezig die met een kind (of een klein groepje kinderen) aan het werk gaan. Of zij nemen even de groep van de leerkracht over, zodat de eigen leerkracht met deze kinderen kan werken.  

Er wordt voortdurend gekeken wat elk kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

Engels

Op De Oase geven wij vanaf groep 1 engels. Dat vindt op een spelende wijze plaats, zoals dit past bij de leeftijd van jonge kinderen. In groep 8 hebben de kinderen les gehad in Engelse grammatica en kunnen zij zich al aardig redden in de Engelse taal. 

 

 • Boven Geel
 • Boven Blauw