• Boven Geel
 • Boven Blauw
 • Boven Groen
 • Lijn Onder Groen
 • Lijn Onder Geel
 • Lijn Onder Blauw

Onderwijs

 

Uitgangspunten van ons onderwijs 
Bij het vormgeven van het onderwijs op onze school vormen de volgende uitgangspunten onze leidraad: 

 • We stimuleren de ontwikkeling van zelfstandig werken en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid hierin; 
 • Het onderwijs richt zich op een breed onderwijskundig aanbod met als basisvakken taal, lezen en rekenen gebaseerd op het model van effectieve directe instructie;  
 • We willen kinderen sociale vaardigheden meegeven, zodat zij om kunnen gaan met verschillende sociale situaties; 
 • Het onderwijs moet een ononderbroken ontwikkelingsproces van kinderen waarborgen; 
 • Onze school wil continue blijven werken aan kwaliteitsbehoud en -verbetering.   

Met deze uitgangspunten bevorderen we onder meer de autonomie (zelfstandigheid) en gevoel van competentie (eigenwaarde en zelfvertrouwen) en welbevinden van kinderen. Daarnaast versterken we hiermee de relatie tussen kinderen onderling en tussen leerling en leerkracht. 

 

Leerkrachtgestuurd onderwijs
We verzorgen effectief, doelgericht onderwijs en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op basis daarvan denken wij dat kinderen mede baat hebben bij leerkrachtgestuurd onderwijs. De leerkracht maakt het verschil. de leerkracht zet, waar kan samen met de kinderen, structuur en kaders neer. De leerkracht heeft goed voor ogen aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Binnen deze kaders krijgen kinderen ruimte om aan doelen te werken die zij ook zelf mogen kiezen. Vervolgens maken kinderen een plan om dit doel te behalen. De leerkracht denkt als dit nodig is met hen mee. Als kinderen zichzelf doelen mogen stellen zijn ze op voorhand al veel meer gemotiveerd om deze doelen te gaan halen. Zo worden kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

 

Leerstofjaarklassensysteem en differentiatie
Daarop aansluitend geven wij onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.
Omdat we werken met een horizontaal rooster (de lessen rekenen en taal worden allemaal op hetzelfde moment in groep 3 t/m 8 aangeboden) kunnen kinderen waar nodig op hun eigen niveau de instructie volgen. De leerkracht houdt in de les rekening met de verschillen tussen de kinderen door te differentiëren. Bijvoorbeeld door verlengde instructie te geven of extra uitdaging te bieden.
Een excellente leerkracht is een leerkracht die niet alle leerlingen hetzelfde behandelt, maar bewust en doelgericht verschillende aanpakken hanteert en evalueert. Zij bekijkt (samen met het kind) wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ongekend te groeien. De leerkracht heeft een grote collectie aan didactische aanpakstrategieën verworven, samen met de kennis op welk moment deze strategieën het beste kunnen worden gebruikt.

 

The Leader In Me
Sinds augustus 2015 werken we op onze school met de 7 gewoonten van ‘The Leader in Me’. 

Met ‘The Leader in Me’ zijn de 7 gewoonten toepasbaar gemaakt voor het werken met kinderen. Door met kinderen dagelijks aan deze gewoonten te werken en door de hele school in dezelfde ‘taal’ te spreken, leren kinderen dat zij geen slachtoffer zijn, maar zelf regie kunnen nemen. Ze leren doelen te stellen en deze te halen. Kinderen leren goed voor zichzelf en voor de ander te zorgen. En zij leren goed samen te overleggen, naar elkaar te luisteren en samen te werken. Vaardigheden waar zij in hun hele leven mee te maken krijgen. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en kinderen helpt gewoonten aan te leren waarmee ze richting kunnen geven aan hun leven. Lees hier meer over op de pagina ‘Leader in me’

 

Expliciete directe instructie 
Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen, te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle kinderen. De leerkracht voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle kinderen in het primair onderwijs de vooraf vastgestelde leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en kinderen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.  

 

 • Boven Geel
 • Boven Blauw