De MR is een overlegorgaan dat voortvloeit uit de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMS). In de MR zijn ouders en leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd. Zij behartigen de belangen van hun achterban en onze school.

pastedGraphic.png

De vergaderingen van de MR zijn (deels) openbaar. Het reglement ligt op onze school en bij de secretaris van de MR ter inzage. De MR informeert de ouders via De Oase Info of een andere vorm van publicatie. 

Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten inspraak en adviesrecht in tal van zaken, zoals:

  • schoolgids;
  • leerinhoudelijke zaken;
  • personeelsbeleid;
  • arbozorg en –preventie;
  • sollicitatieprocedures;
  • teamformatie;
  • financieel beleid.